06 -01-2014

--------------------------------------
 

 

પોતાની જાતને હંમેશાં કોઈ ને કોઈ કામમાં વ્યસ્ત રાખો,

કેમ કે વ્યસ્ત મનુષ્યને દુઃખી થવાનો પણ સમય હોતો નથી.

--------------------------------------------------

It is the things in common that make relationships enjoyable,

but it is the little difference that makes them interesting.

---------------------------------------------------

Pray not becoz u need something,

but becoz u have a lot to thank god for.

---------------------------------------------------

If we lose a pen we can buy new one, but if we lose pen cap,

we canít buy new one. Caring for small relation is more important in life.

---------------------------------------------------

Pray not becoz u need something, but becoz u have a lot to thank god for

---------------------------------------------------

Donít be happy for a particular reasons Bícoz that happiness ends,

when reason ends. Be happy without any reason and u will be happy in everyday.

---------------------------------------------------

If we lose a pen we can buy new one, but if we lose pen cap,

we canít buy new one. Caring for small relation is more important in life.

---------------------------------------------------

Stey as simple as u can coz simplicity in anything is impossible 2 be copied

---------------------------------------------------

Lifeís most decpest feelings are offen expensess in silence,

and the one who can read volumes from your silence is your true friend.

---------------------------------------------------

I, m not responsible for what i spoke,

but not for what u understood.

---------------------------------------------------

When u develop ability 2 listen anything without loosing ur,

temper or self confidence. It means u have become ĎEducated.í

---------------------------------------------------

It is risky not to take risk, If you,

donít take risk, risk will take you.

---------------------------------------------------

Filtered waters keeps u faraway from diseases &

filtered speechkeeps u faraway from making enemies.

---------------------------------------------------

Confident & Hardwork is the best medicine to kill the disease called failure.

It will make us successful person in life.

---------------------------------------------------

"Pray for othersí sometimes. U might never need to pray for urself again."

---------------------------------------------------

No one in this world is pure and perfect...

If you avoid the persons for their mistakes,

then you will always be alone in this world.

---------------------------------------------------

A man is not finished when he is defeated.

He is finished when he quits.

So never quit because winners never,

quit and quitters never win.

---------------------------------------------------

A valuable lesson that a traffic signal teaches us! Every problem is like a red signal,

if you wait for some time, it will turn green.

---------------------------------------------------

If things are happening according to your wish, you are lucky! But if they are not, you are very lucky. Because they are happening according to Godís wish!

---------------------------------------------------

Coins always make sound, but the currency notes are always silent !

So, when your value increases keep your self calm and silent.

---------------------------------------------------

Parents donít expect much from us.

They expect that the loan of love which we borrowed,

from them in our childhood to be returned in their old-hood.

---------------------------------------------------

Stand up, be bold, be strong,

take whole responsibility on your own shoulders and review,

that you are greater of own destiny.

---------------------------------------------------

એક વ્યક્તિએ ભગવાન બુદ્ધને પૂછ્યું, તમે મેડિટેશન દ્વારા શું મેળવ્યું?

બુદ્ધે જવાબ આપ્યોઃ મેળવ્યું તેના કરતાં કંઈક ગુમાવ્યું છે

અને તે છે-ગુસ્સો, ડિપ્રેશન અને અસલામતીની ભાવના.

---------------------------------------------------

જ્યારે આપણે એક મજાકને લઈને આખી જિંદગી હસી શકતા નથી,

 તો એક દર્દને લઈને આખી જિંદગી શા માટે રડીએ છીએ.

---------------------------------------------------

Open ur book of life only for people u trust.

Bícoz in this world very few care about the chapters in the books,

others r just curious to know the story.

---------------------------------------------------

Success is like a beautiful lover.

It will leave us anytime but failure is like wonderful mother.

It will teach us some important lessons of life.

---------------------------------------------------

Give so much time to improve

yourself, that you have no time to criticise others.

---------------------------------------------------

Two sweet words difficult to say in life:

1. "Hi" for the FIRST time to unknown person.

 &  2. "Bye" for the LAST time to loved ones

---------------------------------------------------

Happiness is like a butterfly, u run after it,

It keeps flying away. But if u stand still, it

comes and SITS on u.

---------------------------------------------------

Life is like a novel, it is filled suspense

you have no idea what is going to

happen until you turn the page.

So enjoy each moment of life.

---------------------------------------------------

Some day if I die.. don't think dat I forgot u.... just have a look towords sky! my tears will be a rain drop on ur cheeks 2 say "hey I m still with you!

---------------------------------------------------

Those who have succeeded at anything and don't

 mention luck are kidding themselves.

----------------------------------------------------

Victory is not the property of brilliants.

It is the crown for those who bend themselves in front of hard work and confidence.

 ----------------------------------------------------

Number of times I did good,

but that I heart never

Once I did bad and that I heard ever

  ----------------------------------------------------

It is wonderful to get d ans of UR prayers,

but it is even more wonderful when God converts ĎUí

into an answer of someoneís prayers.

 ----------------------------------------------------

The thing always happens believe in

and the belief in a thing makes it happen.

   ----------------------------------------------------

Empty pockets teaches million things in life,

but full pockets spoilís you in million ways.

 ----------------------------------------------------

An airoplane is always safe at ground,

but itís not made for that so always take some

 meaningful risks in life to get great achievement.

---------------------------------------------------------

Every 1 u meet is a character in the movie of ur life.

    U just have 2 identify who r d stars and who r     extras!

      ---------------------------------------------------------

 

 
 

 

About Us Disclaimer Subscribe Advertising Rates Contact Us
Feedback & Comments Code Of Conduct Corporate Governance

Copyright © 2013 SAMBHAAV MEDIA LIMITED.  Ahmedabad, India. All Rights Reserved.
Creative commons License